Profil verejného obstarávateľa

Podľa Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

 V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len zákon) v podmienkach ŠvP Kysak je verejný obstarávateľ definovaný v § 7 ods. 1 písm. d) zákona 343/2015 Z.z..

Názov: Škola v prírode Kysak

Sídlo:  Kysak č. 324, 044 81 Kysak

Zastúpený: Mgr. Zuzana Labancová

IČO: 31300065

DIČ: 2021185573

 Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000190205/8180

IBAN: SK6281800000007000190205

Web: svpkysak.sk

Kontakt:

e-mail: skolavprirode.kysak@hotmail.com

tel.: +421905521273

Zákazky podľa zákona č.343/2015 Z.z.  s nízkou hodnotou